Nowe przepisy dotyczące OZE oparte na RED II

W piątek wieczorem Sejm przyjął nowelizację ustawy o OZE, a 438 posłów poparło ustawę spośród 448 głosujących. Żadne głosy nie były przeciwne, jednak 10 posłów wstrzymało się od głosu. 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) opracowało projekt kompleksowej nowelizacji ustawy o OZE, który głównie wprowadza przepisy z dyrektywy RED II do polskiego prawa. 

Dyrektywa RED II (Directive on Renewable Energy, Dyrektywa dotycząca Energii Odnawialnej) jest unijnym aktem prawnym, który stanowi ramy i cele dotyczące rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Dyrektywa RED II została przyjęta w 2018 roku i ma na celu przyspieszenie transformacji energetycznej w kierunku zrównoważonych i bardziej ekologicznych źródeł energii.

Głównymi celami tej dyrektywy jest zwiększenie udziału energii pochodzącej z OZE w zużyciu końcowym energii w UE do co najmniej 32% do 2030 roku. Promowany ma być również rozwój technologii OZE, takich jak energia wiatrowa, słoneczna, geotermalna, biogaz i biomasa. RED II mówi też o poprawie efektywności energetycznej i zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych poprzez zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w sektorach ciepłownictwa, chłodnictwa i transportu. Celem jest też wspieranie innowacji i badań naukowych w dziedzinie OZE i ułatwienie dostępu do rynku energii odnawialnej oraz stworzenie konkurencyjnego i sprawnego systemu wsparcia dla OZE.

Zgodnie z prawem UE, państwa członkowskie miały obowiązek wdrożyć te przepisy do krajowych regulacji do połowy 2021 roku. Opóźnienie w ich wprowadzeniu groziło skierowaniem sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

Nowa nowelizacja ustawy o OZE zawiera również regulacje, które nie wynikają bezpośrednio z dyrektywy RED II.

Nowa nowelizacja ustawy o OZE zawiera również regulacje, które nie wynikają bezpośrednio z dyrektywy RED II.

Mikroinstalacje będą większe!

Jednym z ciekawych zapisów nowelizacja ustawy OZE jest zwolnienie z pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznych o mocy do 150 kW. To oznacza, że mikroinstalacje OZE będą mogły osiągać moc 150 kWp. O to zabiegała m. in. branża i stowarzyszenia branżowe. Obecnie, ze zwolnienia z ubiegania się o pozwolenie na budowę obowiązuje dla systemów OZE o mocy nie przekraczającej 50 kWp. 

Klastry energii na nowo

Duże zmiany wprowadzono w koncepcji klastrów energetycznych. Celem nowych przepisów jest zapewnienie systemowego wsparcia dla działalności klastrów i aktywizacja inwestycji realizowanych w ramach tych klastrów. Nowelizacja wprowadza preferencje dotyczące energii odnawialnej wytworzonej przez członków klastra i wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej, a następnie pobranej z tej sieci przez strony porozumienia klastra energii. W tym zakresie proponuje się zwolnienie z różnych opłat oraz obowiązków związanych ze świadectwami pochodzenia i efektywności energetycznej.

Hybrydowe instalacje OZE- tylko z magazynem energii

Nowe przepisy dotyczą także hybrydowych instalacji OZE, które będą mogły działać tylko w połączeniu z magazynem energii. Ma to na celu zapewnienie istotnych korzyści związanych z bieżącą eksploatacją sieci i umożliwienie uniknięcia znacznych kosztów związanych z rozbudową sieci, które inaczej byłyby konieczne. Szczególnie istotne jest stabilizowanie energii, już na poziomie hybrydowych instalacji OZE, która jest przekazywana do sieci, co ułatwi operatorom zarządzanie siecią.

PPA, P2P, biometan, offshore, prosument lokatorski

Inne zmiany obejmują regulacje dotyczące produkcji i dystrybucji biometanu oraz zwiększenie mocy morskich farm wiatrowych w drugim etapie wsparcia dla offshore. Przyjęta nowelizacja ustawy o OZE wprowadza także przepisy dotyczące prosumenta lokatorskiego.

Nowa nowelizacja ustawy o OZE zawiera również przepisy dotyczące umów PPA, które precyzują zasady sprzedaży energii odnawialnej zarówno przez publiczne sieci, jak i bezpośrednio do odbiorcy. Wytwórcy energii OZE, którzy zawierają umowy PPA, będą mieli obowiązek przekazania informacji o kluczowych warunkach umowy do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Nowe przepisy wprowadzają także model sprzedaży energii na zasadzie peer-to-peer (P2P) między prosumentami, czyli osobami, które jednocześnie produkują i konsumują energię. Handel energią P2P polega na wymianie energii między prosumentami, co umożliwia stałą i krótkoterminową zmianę dostawców energii. Przepisy dotyczące tego modelu mają wejść w życie 1 stycznia 2026 roku.

Nowa nowelizacja trafi teraz do prac w Senacie, a jeśli Senat zgłosi poprawki, zostaną one poddane pod głosowanie w Sejmie. Następnie nowe prawo zostanie przekazane do podpisu prezydenta.

Źródło: GLOBEnergia.pl